Vymáhanie pohľadávok

Dražby

Právny servis

Ponuka

Články

Naše služby

Vymáhanie pohľadávok

Dražobný úrad vykonáva vymáhanie pohľadávok na základe všetkých možných dostupných prostriedkov, predovšetkým na individuálne požiadavky klienta. Realizujeme viaceré spôsoby vymáhania pohľadávok v závislosti od toho v akom štádiu sa pohľadávky nachádzajú. Proces začína mimosúdnym inkasom pohľadávok, kde cieľom je uhradenie pohľadávok zo strany dlžníka pred podaním žaloby na súd. V prípade neuhradenia pohľadávok dlžníkom dochádza prostredníctvom súdov k súdnemu vymáhaniu pohľadávok so spolupracujúcimi advokátmi. Na základe exekučného titulu dochádza k nútenému výkonu rozhodnutia, ktorým je exekučné vymáhanie pohľadávok, kde spolupracujúci exekútori zvolia dôsledný, efektívny a rýchly postup uhradenia pohľadávok.

Dražby

Dražbou rozumieme verejné konanie, ktorého účelom je prechod vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby, konané na základe návrhu navrhovateľa, pri ktorom sa licitátor obracia na vopred neurčený okruh osôb prítomných na vopred určenom mieste s výzvou na podávanie ponúk a pri ktorom na osobu, ktorá urobí najvyššiu ponuku, prejde príklepom licitátora vlastnícke alebo iné právo k predmetu dražby, alebo verejné konanie, ktoré bolo licitátorom ukončené z dôvodu, že nebolo urobené ani najnižšie podanie. Každý predmet dražby okrem iného posielame účelne vytipovaným subjektom, osobne kontaktujeme prípadných záujemcov, ktorým poskytujeme všetky informácie o spôsobe získania predmetu dražby do vlastníctva.

Právny servis

Poskytujeme precízny a kvalitný právny servis vo všetkých oblastiach práva. Špecializujeme sa hlavne na zakladanie, zmeny, zánik všetkých druhov spoločností a vypracovanie rôznych druhov zmlúv – kúpna zmluva, darovacia zmluva, zmluva o dielo, zmluva o pôžičke, zmluva o sprostredkovaní.. Vieme pomôcť s návrhom na vklad, s katastrálnym konaním, s vyporiadaním nehnuteľností, s reštitúciami, pri komunikácií so štátnymi orgánmi – súdy, okresné úrady, daňové úrady.. Uvádzame len zlomok z právneho servisu, ktorý poskytujeme. Dražobný úrad vykonáva právny servis s ohľadom na individuálne požiadavky klienta. Cieľom našej práce je spokojný klient, ktorému sme mohli efektívne a odborne právne pomôcť a poradiť.